ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

 1. FaassenVisuals: FaassenVisuals, gevestigd te Afferden onder KvK nr. 74139096.
 2. Klant: degene met wie FaassenVisuals een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: FaassenVisuals en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FaassenVisuals.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 
2. Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van FaassenVisuals zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermed.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 3 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 
3. Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt FaassenVisuals zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt FassenVisuals slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 
4. Prijzen
 1. Alle prijzen die FaassenVisuals hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die FaassenVisuals hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FaassenViuals te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door FaassenVisuals vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FaassenVisuals, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door FaassenVisuals een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. FaassenVisuals is gerechtigd om tot 50% procent van de richtprijs af te wijken.
 7.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient FaassenVisuals de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 25% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. FaassenVisuals heeft het recht de prijzen maandelijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal FaassenVisuals prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met FaassenVisuals op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 
5. Betalingen en betalingstermijn
 1. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan FaassenVisuals betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat FaassenVisuals de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. FaassenVisuals behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van diensten of producten.
 
6. Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FaassenVisuals gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FaassenVisuals.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanner de klant niet tijdig betaalt, mag FaassenVisuals zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van FaassenVisuals op de klant onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FaassenVisuals, dan is hij nogsteeds verplicht de afgesproken prijs aan FaassenVisuals te betalen.
 
7. Uitvoering van de overeenkomst
 1. FaassenVisuals voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. FaassenVisuals heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant of FaassenVisuals.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat FaassenVisuals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat FaassenVisuals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
8. Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Faassenvisuals
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door FaassenVisuals redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertragin gop, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 
9. Intellectueel eigendom
 1. Faassenvisuals  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FaassenVisuals (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Na oplevering verkrijgt de opdrachtgever met het voldoen van de factuur, het recht om de geproduceerde video’s in licentie te gebruiken, voor onbeperkte tijd, wereldwijd en voor web en online. Het is niet toegestaan om de video opnieuw te monteren, te verknippen, aan te passen, beeld- en geluidsfragmenten in andere producties te gebruiken of om de video of fragmenten daarvan door te verkopen. De rechten van de film blijven altijd bij de videoproducent.
 
10. Vrijwaring
 1. De klant vrijwaart FaassenVisuals tegen alle aanspraken van derden die verband hoduen met de door FaassenVisuals geleverde producten en/of diensten.
 
11. Klachten
 1. FaassenVisuals  is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
12. Vervaltermijn
 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

× Stuur nu een appje!